Privacy & Disclaimer

Hieronder tref je de disclaimer voor de websites en e-mailberichten alsmede de privacyverklaring van Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. (hierna ook 'Kalliste' of 'wij') gevestigd te Nieuwegein, Marconibaan 65, 3439 MR. Door deze websites te bezoeken en/of de op of via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
E-mailberichten
De inhoud van een door ons verstuurd e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als je een bericht onbedoeld hebt ontvangen verzoeken wij je het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor jou bestemd is, te vermenigvuldigen, dan wel te verspreiden. 
Aan de door ons verzonden berichten, inclusief de bijlagen, kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Kalliste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
 

Websites
Deze disclaimer is ook van toepassing op de andere (project)websites van Kalliste.

De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Kalliste is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Kalliste staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet e-mail of via onze website. Kalliste kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.
 

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Kalliste. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalliste. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijk gebruik.
 

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Kalliste.

Privacyverklaring Kalliste
Zorgvuldig omgaan met jouw (persoons)gegevens is voor Kalliste vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken immers altijd al onderdeel uit van onze gedragsregels.
 

Door ons verzamelde gegevens
De persoonsgegevens die wij van je verwerken, worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.
 

Doeleinden
Jouw gegevens verwerken wij met de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst;
  • Verzenden van nieuwsbrieven;
  • Op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. en stand van zaken van onze projecten;
  • Het organiseren van en uitnodigen voor bijeenkomsten/evenementen;
  • Contact (per e-mail of telefonisch) met u opnemen om onze diensten tot uitvoering te brengen;
  • Ten behoeve van de verplichtingen met wet- en regelgeving.


Rechtsgronden
Jouw persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende rechtsgronden:

  • Uitvoering van een overeenkomst;
  • Door uw gegeven toestemming;
  • Het voldoen aan wet- en regelgeving


Bewaren
Jouw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden.
 

Beveiliging
Wij hebben maatregelen genomen om jouw gegevens en jouw persoonsgegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin. Heb je daar vragen over, of heb je de indruk dat er sprake is van misbruik van je gegevens, dan verzoeken wij je dringend contact met ons op te nemen via info@kalliste.nl.
 

Derde partijen
Wij laten ons ondersteunen door externe partijen zoals ICT- en webhostingbedrijven. Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten waarin is geregeld dat uw gegevens beveiligd worden en waarin is vastgelegd dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met (persoons-)gegevens omgaan en voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving.
 

Inzage
Je hebt het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Tevens heb je het recht om jouw eventuele toestemming in te trekken en/of bezwaar te maken. Tenslotte heb je recht om jouw door ons bewaarde persoonsgegevens op te vragen. Indien je van één of meer mogelijkheden gebruik wilt maken, kun je dit kenbaar maken via info@kalliste.nl.
 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.