Driehoek Noordpolder

Duurzame woonomgeving

Driehoek Noordpolder

Het initiatief van onder meer Kalliste om van Driehoek Noordpolder een duurzame woonomgeving te maken is medio 2020 gestart. De locatie aan de noordoostzijde van Berkel en Rodenrijs vormt de mogelijke afronding van de Edelsteenbuurt en de overgang van de bestaande woonwijk naar het Annie MG Schmidt Park.

 

hoofd_driehoeknoordpolder.jpg
  • Berkel en Rodenrijs
  • In ontwikkeling
  • Duurzaam

Aantrekkelijk suburbaan woonmilieu

Daar waar in het verleden een autosnelweg was voorzien onderzoeken wij nu de kansen voor een aantrekkelijk suburbaan woonmilieu. Een ‘nieuw stedelijk gebied’ zoals benoemd in de gemeentelijke structuurvisie en woonvisie van Lansingerland.  Een onderzoek naar de mogelijkheden zal door brede participatie nader vorm worden gegeven. Dit conform het gemeentelijke beleid waaronder de ontwerp omgevingsvisie.

Inmiddels heeft de provincie een pro-actieve aanwijzing voor het bedoelde gebied gedaan. Dit wil zeggen dat de gemeente binnen 1 jaar een bestemmingsplan vast dient te stellen. De gemeente stelt begin 2023 een Nota van Uitgangpunten (NvU) op. Dit is een ambitiedocument dat, na besluitvorming in de gemeenteraad van Lansingerland, dient als kader voor een stedenbouwkundigplan. Een plan dat vervolgens dient als onderlegger voor een bestemmingswijziging. 

Uitgangspunten voor een gezonde toekomstbestendige woonbuurt

Om tot een volwaardige NvU te komen is door de gemeente gestart met een participatietraject waarbij belanghebbenden actief worden betrokken. 18 april jl vond de eerste bijeenkomst plaats met een klankbordgroep van ruim 30 mensen. Een groep bestaande uit aan- en omwonenden, geïnteresseerde potentiele bewoners, gemeente Lansingerland (wethouder Cnossen en enkele ambtenaren) en afgevaardigden namens onder meer grondeigenaren, zorginstelling, 3BWonen, moestuinvereniging Berkelhof en de provincie Zuid-Holland voerden onder leiding van de heer Frithjof de Haan (Maatschap voor Communicatie) gesprekken over thema’s die verankerd moeten worden in de NvU. De nu met elkaar gedeelde zorgen, aanbevelingen, risico’s en kansen rondom thema’s als mobiliteit, landschap, wonen, omgeving worden verder gebracht in het vervolg van deze participatiefase. Informatie en documenten zijn beschikbaar op de site van de gemeente: https://www.lansingerland.nl/direct-regelen/wonen-verhuizen-verbouwen/wonen/wonenin/nieuwbouwprojecten/driehoek-noordpolder/

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 088 - 100 95 00 of stuur een e-mailbericht naar: berkelenrodenrijs@kalliste.nl.

 

 

Driehoek Noordpolder

Meer weten over dit project?

Neem direct contact op